Enter your keyword

Etický kodex

Úvod

Účelem tohoto kodexu a jeho dodatků je stanovit a prosazovat normy praktikování klasické homeopatie a poskytovat veřejnosti informace týkající se homeopatického poradenství. Všichni homeopaté registrovaní Českou komorou klasické homeopatie se zavazují dodržovat pravidla obsažení v totmo kodexu Studenti homeopatie se s normami ČKKH seznamují v rámci studia.

Klasická homeopatie

Klasická homeopatie hledá příčiny všech potíží člověka a vždy se zabývá celým člověkem. Považuje člověka za duchovní bytost. Klasická homeopatie nekonkuruje alopatické medicíně ani jiným směrům v homeopatii. Nabízí pouze jinou možnost přístupu k potížím těm, kteří ji hledají. Klasická homeopatie se věnuje primárně nemocem, které neohrožují akutně život. Tam, kde jde akutně o život (například v případě úrazu, náhlé příhody, či jiného akutního onemocnění) je na místě alopatická léčba s apelem na nejvyšší mravní hodnoty života vůbec. Klasická homeopatie se nesnaží potlačit nemoc. Pomáhá řešit její příčinu, respektive změnit způsob života, který k ní vedl. Klasická homeopatie nemusí být vždy tou nejvhodnější a jedinou použitelnou metodou, protože žádná individuální terapie nemusí vždy zvládnout všechny zdravotní potřeby jednotlivců či populace jako celku. Klasický homeopat v rámci poradenství nemusí vždy doporučovat homeopatický prostředek. Někdy může být stejně důležité rozebrat klientův stav, situaci v jeho rodině apod., pomoci mu pochopit význam jeho nemoci a podpořit ho v jeho dalším růstu

Nemoc

Nemoc není náhoda. Je indikátorem nerovnováhy v našem životě. Je výsledkem dosavadního způsobu života, myšlenek a přání – je součástí svědomí. Nemoc nás upozorňuje, že někde chybujeme. Klasická homeopatie bere v úvahu i vliv našich předků, který je možno také homeopaticky řešit. V člověku vzniká nejprve určitý vnitřní stav a potom se okolo něho vytváří situace, která je v souladu s tímto stavem. Člověk je původce své nemoci a tvůrce situace, ve které žije. Vnější okolnosti nejsou příčinou nemoci. Každý je zodpovědný za svou nemoc a za svou situaci. Ve schopnosti člověka vytvořit si svou nemoc je ukrytá i jeho schopnost najít řešení. Člověk má moc svobodné volby a tím i možnost změny. Je schopný opustit staré problémy a vytvořit nové možnosti. V okamžiku, kdy se pacient rozhodne vzít život do vlastních rukou, být autentický a jednat v souladu se svým svědomím, začíná chápat, čemu ho měla nemoc naučit. Toto je úroveň, na které nemoc vzniká a na které dochází k uzdravení. Tento pohled vrací člověku pocit zodpovědnosti a možnost vyléčení. Uzdravování je proces změny a klasický homeopat – poradce je průvodce v tomto procesu.

Klasický homeopat – poradce

Je odborník a specialista na určitou metodu. Při homeopatické konzultaci se klasický homeopat – poradce snaží navodit ovzduší důvěry, zájmu a otevřenosti a snaží se intuitivně podporovat pacienta, aby za pomoci homeopatického prostředku pochopil, jaký význam jeho nemoc má a jaké mu přináší poselství o jeho dosavadním životě. Pacient sám hledá, kde udělal chybu, začíná být otevřený vidění sebe sama a své nemoci a začíná chápat její skutečnou příčinu.

Má-li mít klient možnost svobodné volby, musí být od registrovaného homeopata informován. Je proto důležité :
a) objasnit pacientovi základní principy homeopatické léčby a působení homeopatického prostředku
b) vysvětlit pacientovi, že klasická homeopatie nabízí možnost prožít si znovu potlačené a neprožité životní zkušenosti, které vedou ke vzniku chronické nemoci
c) seznámit pacienta s možnostmi a limity homeopatické léčby vzhledem k povaze a druhu jeho nemoci a pokud se pacient sám svobodně rozhodne pro homeopatický prostředek, pak:
d) doporučit pacientovi nejvhodnější homeopatický prostředek, potenci a dávkování pro pomoc k vyřešení problému, se kterým přichází
e) u dětí a mladistvých do 18. roku života je v případě bodu a) – d) nutná spolupráce a souhlas rodičů, či jiného zákonného zástupce

1. Hlavní zásady

Mají podpořit čestnost a zodpovědnost homeopatické praxe. Berou ohled na potřeby pacientů, pověst a vývoj homeopatie a odborné znalosti registrovaných homeopatů. Tvoří také základ pro diskuse při zvažování veškerých stížností proti registrovaným homeopatům.
1.1 Mezi členy ČKKH může být přijat pouze ten klasický homepat, který splňuje kritéria uvedená v dodatku A.
1.2 Nejvyšším a jediným posláním homeopata je pomáhat lidem k jejich vlastnímu uzdravení.
1.3 Homeopat se má dát vést etickými zásadami ve všech záležitostech týkajících se profesionální praxe a praxi provádět poctivě a důstojně.
1.4 Při práci a pomoci klientovi je třeba sledovat nejvyšší nároky.
1.5 Homeopat uznává, že klient je za své vlastní zdraví zodpovědný sám. Homeopat by měl podporovat klientovo rozhodnutí přebírat zvýšenou zodpovědnost za vlastní zdraví a jeho poznávání.
1.6 Homeopat může používat i jiné metody než homeopatii, pokud je v průběhu porady považuje za vhodné a pokud má k jejich provádění potřebnou kvalifikaci (na tyto ostatní metody se nevztahuje pojištění ČKKH). Klientovi má objasnit povahu nabízené pomoci a prokázat svou kvalifikaci pro používání těchto metod.
1.7 Homeopaté jsou zodpovědni za svůj osobní a odborný vývoj za pomoci odborných porad, spolupráce s kolegy a získávání odborných znalostí o vývoji teorie a praxe dalším vzděláváním.
1.8 Homeopaté si mají uvědomovat nutnost konzultovat s kolegy či odkázat klienta na vhodného kvalifikovaného a zkušeného kolegu v případě, že tak uznají za vhodné.
1.9 Je důležité, aby si homeopaté vzájemně pomáhali a podporovali se při studiu i v praxi.
1.10 Homeopaté nebudou hanět či znevažovat své kolegy, homeopaty jiných směrů či škol, ani alopatické lékaře na veřejnosti, u klientů či studentů.
1.11 Homeopaté mají metodicky, čestně a bez překrucování sdělovat výsledky výzkumů a klinických zkušeností. Všechny spekulativní teorie je třeba za takové prohlásit a jasně je oddělovat.

Je důležité chápat důvody každé z těchto hlavních zásad pro použití v každodenní praxi. Tento kodex nemůže vyřešit všechny etické a s praxí spojené problémy. Jeho cílem je poskytnout rámec pro vedení etické praxe jako nedílné součásti role klasického homeopata a podporovavat optimální úroveň praxe. Různé situace, které mohou nastat v homeopatické praxi a které neřeší tento etický kodex, bude vždy posuzovat výbor ČKKH idividuálně.

2. Povinnosti

Existují jisté záležitosti, o nichž musí ČKKH své členy z legálních a profesionálních důvodů informovat. Jsou-li tyto požadavky přehlíženy, můžete se dostat do problémů s občanským právem či odbornými organizacemi.
Je třeba se podřídit těmto požadavkům:
2.1 Řídit se právem země, kde provádíte praxi.
2.2 Souhlasit s přijetím a dodržováním Etického kodexu pro praxi a předat ČKKH podepsané prohlášení o svém souhlasu.
2.3 Okamžitě oznámit vedení ČKKH jakékoliv policejní či státní (včetně místních státních orgánů) vyšetřování ve vaší praxi.
2.4 Zajistit a udržovat plné odborné pojištění v souladu s rozhodnutím ČKKH.
2.5 Okamžitě seznámit ČKKH s okolnostmi, které vedly k pojistné události.
2.6 Titul „doktor“ se nebude nepravdivě používat, pokud k tomu nemáte oprávnění.
2.7 Pomocníci se nebudou nazývat „sestry“, pokud nemají kvalifikaci uznávanou státními orgány pro pečovatelky, porodní asistentky či zdavotní sestry.
2.8 Vyšetření dítěte a mladistvého pod 18 let se provádí pouze za doprovodu jeho rodiče či průvodce, nebo jiného odpovědného zástupce a to jak se souhlasem dítěte nebo mladistvého, tak dospělého. Prohlídka dospělého nad 18 let se provádí s jeho souhlasem. Prohlídka má být maximálně citlivá, jemná a diplomatická tak, aby se neponížila důstojnost klienta.
2.9 Nelze v žádném případě homeopaticky ovlivňovat člověka bez jeho vědomí a souhlasu ve smyslu dále uvedených zásad.
2.10 O klientovi, který se dostal do vaší péče prostřednictvím profesního vztahu, se nemají podávat žádné informace s výjimkou:
a) když si tyto informace vyžádá soud
b) když klient souhlasí s povahou a rozsahem sdělení.

V případě nutnosti či nebezpečí, kdy by podle názoru homeopata tato informace mohla pomoci v zabránění možnému poškození klienta či jiné osoby, je vhodné podporovat klienta, aby tak učinil sám, nebo klienta doporučit do specializované poradny, zabývající se danou problematikou. Homeopat tyto informace sám zveřejnit nesmí.
2.11 Nebudete psát ani podepisovat potvrzení či zprávy, o nichž víte že jsou nepravdivé či zavádějící, ani nevydáte doklady třetí osobě bez souhlasu klienta, jehož se to týká.
2.12 Nebudete podávat látku za účelem provádění homeopatického zkoušení léku, pokud se osoba, jíž bude podána, dobrovolně nepřihlásí a nesouhlasí s povahou procesu zkoušení a nepodepíše o tom prohlášení.
2.13 Být pokud možno svému klientovi k dispozici, např. mimo pracovní dobu, telefonicky.

3. Klienti

3.1 Klientům se zaručuje dobrá úroveň odborné péče. Jejími základními prvky jsou odborná kompetence, dobré vztahy s klienty a kolegy a dodržování profesních etických pravidel.
3.2 Je důležité, abyste klientům podávali informace způsobem, který budou chápat. Pokud vzniknou nedorozumění, měli byste se je snažit vyřešit jasným vysvětlením a diskuzí.

4. Důvěrný ráz sdělení klienta

4.1 Je třeba udělat vše, co je ve vašich silách, abyste záznamy o klientovi udrželi důvěrné.
4.2 Pokud zamýšlíte pořídit videozáznam homeopatického rozhovoru, je třeba mít písemný souhlas klienta v jeho záznamech.
4.3 Od začátku nahrávání je třeba vynechat jméno a adresu pacienta a nepoužívat je na nálepce na kazetě. Klient by neměl být označován jménem během nahrávání.
4.4 Pokud zamýšlíte jakýkoliv materiál, který jste získali ze záznamů o případu klienta (např. videozáznam), použít ke zveřejnění při výuce studentů, je třeba mít v záznamech klienta jeho písemný souhlas ke zveřejnění.
4.5 Pokud zamýšlíte použít materiály ze záznamů o případu klienta, je třeba se ujistit, že klient rozumí kontextu, v němž budou použity.
4.6 Je třeba dodržet důvěrnost odstraněním veškerých odkazů na klientovo jméno, adresu a rodné číslo z tištěných materiálů.
4.7 Studenti si musí být vědomi, chápat a přijímat důvěrnou povahu záznamů o případech, jež jsou jim z důvodu výuky sdělovány. U živých případů používaných při výuce studentů je nutno dbát, aby si studenti nepořizovali žádnou nahrávku případu (kapesní diktafon apod.).

5. Klinická péče

5.1 ČKKH uznává, že optimální situací pro klienta je, když homeopat a klientův ošetřující lékař naváží zdravý, otevřený a profesionální vztah. Každý by měl uznávat prospěch zdravotní péče, kterou může ten druhý klientovi nabídnout v rámci své právní a etické zodpovědnosti a kompetence.
5.2 Přestože profesionální homeopat získá při vzdělávání a praktické výuce v současnosti informace o přirozeném postupu nemoci, nemusí to být dostatečné, aby mohl určit plnou lékařskou diagnózu každého jednoho problému klienta. Je proto důležité, abyste si tyto hranice své klinické kompetence uvědomovali. Měli byste být schopni rozeznat takové okolnosti, kdy je stav klienta:
5.2.1 mimo hranice vaší poradenské kompetence
5.2.2 pravděpodobně mu jiná forma léčení rychleji a účinněji pomůže
5.2.3 projevené znaky a symptomy ukazují na skrytý patologický problém, který vyžaduje odborné vyšetření a další lékařskou diagnózu
5.3 V těchto situacích možná zjistíte, že pomoc klientovi přesahuje vaše schopnosti či zkušenosti. Se souhlasem klienta byste ho měli odkázat na jiného homeopata, lékaře či specialistu.
5.4 V případě homepatického poradenství v akutním onemocnění ze strany homeopata-nelékaře je nutné vždy nejprve stanovit diagnozu příslušným alopatickým specialistou a případnou homeopatickou léčbu provádět ve spolupráci s lékařem.
5.5 Je-li v případě závažné nemoci jiná možnost léčby, měl byste ji prodiskutovat s klientem a poradit mu, kde hledat další informace.
5.6 Je třeba vynaložit všechno rozumné úsilí poskytnout a pokračovat v poradenství klienta, který to žádá, pokud nesouhlasil s jinými opatřeními, týkající se péče o něj. Může být nutné odmítnout homeopatické poradenství klientovi , když považujete další homeopatickou pomoc pro klienta za nevhodnou.
5.7 Neměla by se přehánět závažnost klientova stavu ani se zavazovat sliby týkajícími se výsledků pomoci klientovi či někomu jinému.
5.8 Klienti se mohou přímo rozhodnout pro homeopatické poradenství. Je nutné svým klientům poradit, aby svým ošetřujícím lékařům sdělili, že podstupují homeopatické poradenství, a také jaké homepatické prostředky jim byly doporučeny. Pokud uznáte za vhodné, můžete ošetřujícím lékařům napsat a informovat je sami. Klienti mohou být i formálně doporučeni svým lékařem. Měli byste kontaktovat odkazujícího a navrhnout plán homeopatické pomoci. Odmítne-li však klient v kterémkoli bodě týkajícím se výše uvedeného souhlas k navázání kontaktu, je vždy třeba respektovat jeho přání a zaznamenat je do záznamů.
5.9 Klient vám může sdělit, či vy budete mít podezření, že byl jako dítě, dospívající či dospělý sexuálně zneužíván. Váš klient bude potřebovat opatrnou a citlivou podporu. Hlavní částí sexuálního zneužívání je utajování a popírání. Je vhodné zejména vyjádřit pochopení a dát klientovi najevo, že jeho zážitek uznáváme, jak slovy, ale i postojem a podpořit jej při jeho zažití. Nikdy byste neměli sami vyjádřit názor, že klient byl, nebo nebyl v minulosti sexuálně zneužíván a neptat se přímo. Klientovi je třeba pomoci, aby se dobral vlastního názoru o tom, co se skutečně stalo. Pokud vám to klient odhalí zdánlivě mimochodem, neměli byste stejně reagovat. Odhalení je vždy potřeba přijímat s respektem. Tak má klient možnost prozkoumat své vlastní pocity.
5.10 V případě akutního sexuálního zneužití je třeba klienta nejprve odeslat na specializované psychoterapeutické či psychologické pracoviště, které je zaměřeno na danou problematiku v místě vašeho působiště. Pokud budete mít jistotu, že se klient na doporučené pracoviště skutečně dostaví a bude na uzavřeném oddělení ve sledování 24 hod. denně, lze současně s odesláním doporučit homeopatický prostředek.
5.11 V případě akutního psychického stavu se zřetelným suicidním motivem je třeba klienta nejprve odeslat na specializované psychoterapeutické či psychologické pracoviště, které je zaměřeno na danou problematiku. Pokud budete mít jistotu, že se klient na doporučené pracoviště skutečně dostaví a bude na uzavřeném oddělení ve sledování 24 hod. denně, lze současně s odesláním doporučit homeopatický prostředek.
5.12 Při odebírání případu dítěte je vždy nutné vzít v úvahu situaci v jeho rodině a v případě potřeby naznačit taktně a citlivě rodičům dítěte potřebnou změnu v rodinné situaci ve smyslu přetrvávající příčiny nemoci.
5.13 V případě, že se rozhodnete přestěhovat či ukončit svou praxi, je třeba informovat všechny současné klienty o svých úmyslech a o opatřeních, která činíte a předat je jinému homeopatovi.

6. Prostory

6.1 Vaše prostory by měly mít rozumný profesionální standard.
6.2 Vaše prostory a zařízení by měly být udržovány v provozuschopném a hygienickým zásadám odpovídajícím stavu.

7. Čerpání dovolené

7.1 Když jste na dovolené, je třeba učinit odpovídající opatření pro zabezpečení svých klientů a sjednat za sebe zkušené zástupce.

8. Vedení záznamů

8.1 Je třeba vést plné záznamy o veškerém poradenství klientů obsahující následující body:
8.1.1 jméno, adresa, číslo telefonu, datum narození
8.1.2 základní lékařskou anamnézu
8.1.3 data a podrobnosti o poskytnutém homeopatickém poradenství
8.2 V případě že klient nemá stanovenou alopatickou diagnózu, je třeba nejprve klientovi doporučit stanovení diagnózy jiným kompetentním odborníkem a to zvláště v akutních případech. V akutních případech, kde hrozí nebezpečí z prodlení, lze doporučit homeopatický prostředek a současně klienta odeslat k příslušnému specialistovi, který musí být informován o povaze a účinku doporučeného homeopatického prostředku.
8.3 V záznamech klienta je třeba vést záznamy o doporučeních jiným homeopatům či lékařům nebo léčitelům.
8.4 Pokud již znáte homeopatický prostředek, který chcete svému klientovi doporučit, napíšete jeho plný název, potenci a způsob dávkování na předtištěný formulář, který dáte klientovi (v případě dětí a mladistvých jejich rodičům). Závazná podoba formuláře bude k dispozici všem členům ČKKH.
8.5 Při elektronickém uchovávání záznamů o klientech (i seznam jmen a adres) jste legálně zavázán je registrovat podle Zákona o ochraně dat.
8.6 Záznamy o klientech je třeba udržovat v bezpečí a považovat je vždy za důvěrné. Přístup k nim je třeba omezit na vás, vaše pomocníky a zástupce, pokud klient nedá souhlas k něčemu jinému.
8.7 Klient vás může požádat o výstupní zprávu, která obsahuje seznam podaných léků s datem jejich podání a vy byste jej měli klientovi odeslat co nejrychleji. Žádost klienta o zaslání výstupní zprávy se seznamem léků jinému homeopatovi, lékaři či léčiteli je třeba také bezodkladně vyřídit.
8.8 Záznamy o minulých klientech je vhodné uchovávat alespoň 5 let od data jejich poslední návštěvy, než je zničíte.

9. Kolegové

9.1 Neměli bychom započít s homeopatickým poradenstvím u klienta, o němž víme, že je v péči jiného homeopata, aniž bychom nevyzvali klienta, aby svého původního homeopata o svém rozhodnutí sám informoval. Pokud si klient nepřeje svého předchozího homeopata informovat, je třeba respektovat jeho přání a zaznamenat je v jeho záznamech.
9.2 V případě, že máte dobrý důvod věřit, že se registrovaný kolega homeopat nechoval zodpovědně, či máte-li na něj jakékoliv stížnosti, je třeba se jako první krok a ve vší důvěrnosti pokusit celou záležitost prodiskutovat s homeopatem, jehož se to týká. Jako další či následující možnost je kontaktovat výbor ČKKH a požádat jej o vyřešení dané záležitosti.
9.3 Je běžnou zdvořilostí v případě, že si členové ČKKH poprvé otevírají praxi, či se přestěhují do nového místa, informovat kolegy v sousedství o svém příjezdu.

10. Ostatní léky

10.1 Zodpovědnost za úpravu, dávkování či vysazení předepsaných alopatických léků má klient a jeho ošetřující lékař.
10.2 Zlepší-li se díky homeopatickému poradenství stav klienta a je možné snížit závislost na konvenčních lécích, mělo by být snižování či vysazení ideálně prováděno tak, aby o svém záměru klient informoval svého ošetřujícího lékaře a vše bylo prováděno s jeho souhlasem.
10.3 Není-li možné získat spolupráci a souhlas ošetřujícího lékaře, může klient vyhledat radu jiného lékaře či specialisty. V tomto případě je důležité vysvětlit klientovi, že podpora a rady ohledně snížení, nebo vysazení alopatických léků by měly být založeny na dostatečných medicínských a farmaceutických vědomostech.

11. Sexuální vztahy

11.1 Za žádných okolností byste neměli mít sexuální poměr s klientem ve vaší péči ani studentem či praktikantem, na kterého dohlížíte. Teprve po uzavření formálního či terapeutického vztahu, s plným souhlasem a srozuměním na obou stranách, lze navázat jakýkoliv jiný vztah. Je třeba, aby obě strany dodržovaly jasné meze terapeutického či studijního vztahu.

12. Reklama a inzerce

12.1 Homeopat registrovaný v ČKKH může používat název „registrovaný homeopat“ vedle své jmenovky, nebo pod ní.
12.2 Reklama se svou formou ani obsahem nebude snažit nepravdivě či neprofesionálně přitáhnout pozornost, či způsobem, který by diskreditoval pověst homeopatie.
12.3 Oznámení budou zachovávat standard společenské vhodnosti a bezúhonnosti, který veřejnost od odborné profese očekává. Reklamy budou obsahovat jen minimum nezbytných informací.
12.4 Firemní tabulky a jmenovky budou obsahovat minimum nutných informací a budou prostého vzhledu a velikosti.
12.5 Kvalifikace pocházející od akademických organizací, tedy statutární jmenování či kvalifikace, udělené zavedenými a obecně uznávanými odbornými organizacemi je možné vystavit.
12.6 Reklamy nebudou obsahovat tvrzení o přednostech.
12.7 Nesmí se používat reklama s výslovnými či skrytými tvrzeními o léčbě jmenovaných nemocí.
12.8 Reklama nebude nepravdivá, podvodná, zavádějící, falešná, extravagantní či senzační.
12.9 Žádný člen ČKKH nesmí používat své členství ve společnosti za účelem komercializace jakéhokoliv výrobku či léku.

Dodatek A

Požadavky na členy ČKKH:
1.1 potvrzené teoretické hodiny výuky v min. rozsahu 400 výukových hodin od škol vyučujících klasickou homeopatii
1.2 potvrzené praktické – supervizované hodiny výuky min. 200 výukových hodin od akreditovaných supervizorů
1.3 výbor ČKKH se prohlašuje, že ke kvalitnímu a profesionálnímu vykonávání praxe klasického homeopata nestačí pouze znalost Kentovy metody v její základní podobě. Členové ČKKH proto musí chápat Kentovu metodu v širších souvislostech a mít aktivní znalost ještě alespoň o jednom ze způsobů, nebo pohledů na praktikování klasické homeopatie
1.4 souhlas s etickým kodexem homeopata
1.5 základy medicínských znalostí u nelékařů v rozsahu 200 výukových hodin na teoretické úrovni SZP
1.6 praktikovat homeopatii jednoho léku v jednom čase s preferencí holistické, konstituční homeopatie (t.j. systematicky nekombinovat více homeopatických prostředků při jednom předepsání a nepoužívat polykompozitní homeopatické speciality farmaceutických firem)
1.7 výsledný lék musí být vždy konfrontován s Materií Medicou a musí existovat důvod k jeho podání
1.8 k výběru léku se nesmí systematicky používat elektrické měřicí přístroje EAV či jiné (viz bod 1.6)
1.9 ČKKH nebude nikomu vnucovat styl a způsob homeopatické praxe a bude repektovat individuální pojetí v mezích stanovených tímto etickým kodexem

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena