Enter your keyword

Kdo je registrovaný homeopat?

Abychom mohli tento termín dobře vysvětlit, musíme nahlédnout do historie homeopatie v naší zemi.

V ČR se do r. 1990 o homeopatii vůbec nehovořilo. Existovalo zde pouze několik nadšenců, kteří díky pobytům v zahraničí přišli s homeopatií do styku, případně vlastnili nějakou zahraniční literaturu. Po „sametové revoluci“ nastal zlom a homeopatie se začala vyučovat na vzdělávacích seminářích. Nejprve to byly semináře, které byly určeny výhradně lékařům a jejich celková délka byla 4 víkendy – slovy čtyři!! (pozn.: tyto semináře probíhaly ještě v r.1997). Během těchto „rychlokurzů“ bylo vyškoleno několik tisíc lékařů – homeopatů.

Paralelně s těmito rychlokurzy začaly probíhat další semináře, zabývající se homeopatickou tématikou, kterých se mohli zúčastnit jak lékaři, tak i ostatní zájemci o homeopatii. Školení probíhala v rozdílném rozsahu i pojetí homeopatie. Začala u nás vycházet homeopatická literatura, z knih si mohli osvojovat homeopatii i různí léčitelé.

Podle současné legislativy může o sobě prohlásit, že je homeopat:
1) každý lékař, který má právo předepisovat recepty (nepotřebuje na to absolvovat ani již zmíněný rychlokurz)
2) každý nelékař, který přesvědčí místní živnostenský úřad, že je držitelem jakéhokoliv osvědčení či potvrzení co se týče homeopatického vzdělávání)
3) jakýkoliv léčitel po přečtení nějaké knížky o homeopatii (který to jen pomyslně připočte ke svému oprávnění na nějakou poradenskou činnost)

Z výše uvedeného je zřejmé, že kvalita homeopatů, se kterými se můžeme setkat, značně kolísá a proto i výsledky homeopatické léčby mohou být značně rozdílné (mnozí z nás se o tom jistě přesvědčili z vlastní zkušenosti). V případě homeopatie totiž neplatí, že potřebujeme homeopata jenom na to, aby nám homeopatika „na něco“, nebo „proti něčemu“ předepsal, tak jako předepisuje každý praktický lékař na angínu antibiotika. V homeopatii se nedávají léky na diagnózu, ale na momentální stav člověka. Proto je před kadým doporučením homeopatického léku nutný individuální a podrobný rozbor celé osobnosti pacienta, kde přesná a promyšlená rozvaha rozhoduje o přesném homeopatickém léku a stejnou měrou i o výsledcích homeopatické léčby. Pravda je, žel bohu, i taková, že se k homeopatii připletlo několik „odborníků“, kteří mají problémy s etikou při přístupu ke klientovi a láká je především vidina rychlého zbohatnutí (naštěstí jich není mnoho).
Proto vzniká ČESKÁ KOMORA KLASICKÉ HOMEOPATIE, která zavádí nový statut „registrovaný homeopat“ za účelem zajištění vysokého standardu registrovaných homeopatů po stránce odborné a etické.

Jaká kritéria musí splňovat registrovaný homeopat?

1) Absolvoval min. 400 výukových hodin teoretické výuky homeopatie
2) Absolvoval min. 200 výukových hodin homeopatické klinické praxe (práce s klienty pod dohledem zkušeného homeopata)
3) Souhlasí s dodržováním etického kodexu registrovaného homeopata
4) Ovládá kromě Kentovy metody aktivně více způsobů nebo pohledů na praktikování klasické homeopatie
5) Pokud není lékař, absolvoval min. 200 výukových hodin výuky medicínských znalostí (anatomie, fyziologie, patologie a farmakologie)
6) Dodržuje zásadu podávání jednoho léku v jednom čase s preferencí holistické, konstituční homeopatie (tj. systematicky nekombinuje více homeopatických léků při jednom předepsání, nepoužívá systematicky pro výběr léku měřicího přístroje EAV)

Jaký pohled na zdraví a nemoc zastává registrovaný homeopat?

Nemoc není náhoda. Je indikátorem nerovnováhy v našem životě. Nemoc nás upozorňuje, že někde chybujeme. Do celkového stavu se také promítá vliv našich předků, který lze homeopaticky řešit. V člověku vzniká nejprve určitý vnitřní stav a potom se okolo něho vytváří situace, která je v souladu s tímto stavem. Člověk je původcem své nemoci a tvůrce situace, ve které žije. On sám je zodpovědný za svou nemoc a za svou situaci. Okolnosti nejsou příčinou nemoci. Ve schopnosti člověka vytvořit si svou nemoc je ukrytá i schopnost člověka najít sám řešení. Člověk má moc svobodné volby a tím i možnost změny. Je schopný opustit staré problémy a vytvořit nové možnosti. V okamžiku, kdy se klient rozhodne vzít život do vlastních rukou, být autentický a jednat v souladu se svým svědomím, začíná chápat, čemu ho měla nemoc naučit. Toto je úroveň, na které nemoc vzniká a na které dochází k uzdravení. Tento pohled vrací člověku pocit zodpovědnosti a možnost vyléčení.
Uzdravování je proces změny a homeopat je průvodce v tomto procesu.

Jaká je úloha registrovaného homeopata v procesu uzdravování?

Při homeopatické konzultaci se registrovaný homeopat snaží navodit ovzduší důvěry, zájmu a otevřenosti a snaží se intuitivně podporovat klienta, aby za pomocí homeopatického prostředku pochopil, jaký význam jeho nemoc má a jaké mu přináší poselství o jeho dosavadním životě. Klient pak sám nalézá, kde udělal chybu, začíná být otevřený k vidění sebe a své nemoci a začíná chápat její skutečnou příčinu.

Registrovaný homeopat se na základě etického kodexu dále zavazuje k:

• že bude neustále zvyšovat svoji osobní a odborné úroveň dalším vzděláváním
• že před započetím homeopatické konzultace objasní a vysvětlí klientovi principy, možnosti a limity homeopatické metody tak, aby je byl klient schopen pochopit
• že nikdy nebude prosazovat vysazení alopatických léků či podmiňovat vysazením alopatických léků homeopatickou konzultaci. Zodpovědnost za úpravu, dávkování či vysazení alopatických léků má klient a jeho ošetřující lékař
• že bude podporovat klienta, aby dodržoval sjednané kontroly svého zdravotního stavu u svého ošetřujícího lékaře a informoval ho o homeopatickém poradenství
• že v akutním případě nikdy nepřijme na homeopatické vyšetření klienta bez diagnózy stanovené alopatickým specialistou a bude pokud možno spolupracovat s jeho ošetřujícím lékařem
• že bude pokud možno vždy k dispozici svým klientům, mimo pracovní dobu např. telefonicky
• že nebude hanět či znevažovat své kolegy, homeopaty jiných směrů či škol, ani alopatické lékaře na veřejnosti, u klientů či studentů
• že bude vždy dodržovat důvěrný ráz sdělení klienta, udržovat záznamy o klientovi v důvěrnosti a za žádných okolností nebude podávat informace o klientovi
• že si před nahráváním případu na videokameru vyžádá písemný souhlas klienta, přičemž musí udržet videozáznam přísně důvěrný a předem vysvětlit klientovi povahu a důvod nahrávání
• že během dovolené či delší doby nepřítomnosti za sebe zajistí kvalifikovaný zástup
…. vybráno z etického kodexu klasického homeopata

Registrovaný homeopat tedy není někdo, kdo si zaplatil zveřejnění v nějakém seznamu. Je to homeopat, lékař či nelékař, který splňuje nejvyšší odborná a etická kritéria v souladu s pravidly homeopatických společností Evropské unie.

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena