Enter your keyword

Stanovy spolku

 

Čl. l

Úvodní ustanovení

 

1. Název spolku je „ČESKÁ KOMORA KLASICKÉ HOMEOPATIE, z.s..

(dále jen „ČKKH“)

2. ČKKH je spolkem dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 sb.,občanský zákoník. ČKKH byla založena jako občanské sdružení podle § 6 zákona č. 83/1990 Sb.

3. Sídlem ČKKH je Brno

 

Čl. II

Právní subjektivita

 

l. ČKKH je dobrovolný neziskový spolek, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. ČKKH je právnickou osobou.

 

Čl. III

Hlavní cíl spolku

 

1. Podporovat u homeopatů nejvyšší standard profesionální praxe klasické homeopatie tak, aby nejlépe dokázali navrátit a zlepšit zdraví klientů.

2. Ustanovit a udržovat mezi členy ČKKH  kritéria vzdělání, výcviku, kvalifikace, etiky a disciplíny klasických homeopatů, pro vývoj profese, pro rozvoj homeopatie a pro dobro a ochranu veřejnosti.

3. Založit a udržovat pro dobro veřejnosti registr kvalifikovaných klasických homeopatů, kteří jsou registrováni v ČKKH.

4. Propagovat a udržovat právo profesionálního homeopata na praktikování klasické homeopatie v ČR a usilovat o oficiální uznání profese od vládních národních institucí, jakož i od nadnárodních vládních organizací.

5. Jednat jako odborná poradní organizace pro vládní, vědecké, akademické a jakékoli jiné relevantní instituce.

Čl. IV

Činnosti spolku

 

1. Propagovat a udržovat svobodnou volbu veřejnosti, aby si mohla zvolit homeopatickou léčbu jako nedílnou součást své zdravotní péče.

2. Propagovat a chránit definici „Homeopatie“: „Homeopatie je umění léčby a lékařská věda klinicky vyvinutá na základě principů, které objevil Samuel Hahnemann a popsal ve své knize ´Organon´.

V praktikování homeopatie jde o výběr a předpis jednoho léku, o kterém je díky předchozímu vyzkoušení na zdravých lidech a z klinické zkušenosti známo, že produkuje podobný symptomatický obraz jako daný pacient. Lék je předepsán v nejmenší možné dávce, které je zapotřebí k zahájení léčebného procesu.“

3. Propagovat a chránit definici „Homeopatického léku“:

„Homeopatický lék je substance, o které je díky předchozímu vyzkoušení na zdravých lidech, nazývaném „proving“, a z klinické zkušenosti známo, že produkuje podobný symptomatický obraz jako daný pacient. Většina léků je předepisována v potencovaném stavu, který je produktem standardizovaného procesu triturace, sériového rozředění a protřepání, který je znám jako „potencování“. Potencování zvyšuje potenciální terapeutický účinek léků.

Lék je homeopatický jen v tom případě, kdy je schopen produkovat u zdravých lidí podobné symptomy jako má daný pacient, kterému je lék předepsán.“

4. Podporovat jednotu a soulad uvnitř profese klasické homeopatie prostřednictvím vzájemné spolupráce a výměny vědomostí, zkušeností a zdrojů.

5. Vytvořit profil klasického homeopata a definovat jeho roli.

6. Propagovat a podporovat výzkum všech aspektů umění a vědy homeopatie.

7. Zajistit pro použití profesionálního homeopata neustálou dostupnost všech jednotlivých potencovaných léků ve všech potencích a matečních tinkturách, vyrobených podle nejvyšších kritérií homeopatické farmacie.

 

Čl. V

Členství

 

l.  Členem ČKKH  mohou být  fyzické osoby  starší 18 let,  které  souhlasí  se  stanovami  a  cíli  spolku a s etickým  kodexem  klasického homeopata a kteří vyhověli požadavkům písemné a ústní zkoušky z klasické homeopatie a medicínských znalostí v rozsahu dle etického kodexu – dodatku A.

2.  O přijetí  za člena ČKKH rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor.

3.  Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4.  Dokladem členství je osvědčení o registraci člena v rejstříku, který ČKKH vede.

5.  Členství zaniká:

a) písemným oznámením člena o vystoupení z ČKKH

b) úmrtím člena

c) zrušením členství na základě rozhodnutí výboru dvoutřetinovým poměrem  hlasů, a to zejména  pro  závažné nebo opakované porušení stanov spolku nebo etického kodexu klasického homeopata dle postupů pro vyřizování stížností,

d) nezaplacením členského příspěvku ani po dvou upomínkách, a to do 31. 12. každého   roku

e) zánikem ČKKH

f) proti rozhodnutí výboru ČKKH o přijetí člena nebo o zrušení členství se lze odvolat k nejbližší valné hromadě. Při zániku členství je povinností člena odevzdat Osvědčení o registraci, vydané výborem ČKKH.

Čl. VI

Práva a povinnosti členů spolku

 

1. Člen má právo:

a) obracet se na ČKKH s žádostí o podporu a pomoc při vykonávání homeopatické poradenské praxe,

b) podílet se na činnosti ČKKH

c) být volen  do orgánů ČKKH

d) obracet se  na orgány ČKKH s podněty a  stížnostmi a žádat o jejich  vyjádření

2. Člen má povinnost:

a) dodržovat stanovy ČKKH

b) dodržovat etický kodex klasického homeopata

c) aktivně se podílet na plnění cílů ČKKH

d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech ČKKH

3. Člen je povinen platit členské  příspěvky ve výši stanovené valnou  hromadou, a to vždy 1 x ročně, se splatností do 30. 6. běžného roku.

 

Čl. VII

Orgány spolku

 

Orgány ČKKH jsou:

a) valná hromada

b) výbor

c) revizní komise

d) disciplinární komise

 

Čl. VIII

Valná hromada

 

l. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČKKH

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové ČKKH

3. Valnou  hromadu svolává výbor dle  potřeby, nejméně však 1 ročně. Výbor  svolává  valnou  hromadu  vždy,  když  o  to  požádá nejméně polovina členů spolku. O svolání valné hromady uvědomí výbor vhodným způsobem všechny členy – například vyvěšením na vývěsce v místě sídla, na internetu, dopisem.

4. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov ČKKH

b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu ČKKH, rozpočet ČKKH a roční uzávěrku hospodaření

c) volí členy výboru, prezidenta a viceprezidenta ČKKH a členy revizní komise

d) rozhoduje o zrušení ČKKH

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna  nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo spolku je rovné. O změně stanov ČKKH, o zrušení ČKKH rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

6. Není-li valná  hromada schopná se usnášet, svolá výbor náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná v počtu členů, kteří se na ni dostavili. Může být zahájena nejdříve 1 hodinu po zahájení řádné valné hromady a její program musí být shodný s programem řádné valné hromady. Usnesení náhradní valné hromady je platné, jestliže s ním souhlasí nejméně dvě třetiny přítomných členů.

7. Valná hromada rozhoduje o odvolání členů proti rozhodnutí výboru.

Čl. IX

Výbor

 

1. Výbor je  statutárním orgánem spolku a zároveň jeho výkonným orgánem, jde o orgán kolektivní, který za  svou činnost odpovídá valné  hromadě.

2. Výbor tvoří prezident, víceprezident, pokladní a další členové výboru. Minimální počet členů výboru je šest.

3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

4. Výbor svolává  prezident, v  jeho  nepřítomnosti  viceprezident  nejméně  4 x ročně.

5. Výbor zejména:

a) činí neodkladná rozhodnutí a v případě nutnosti volí nového prezidenta, jehož volba musí být potvrzena nejbližší valnou hromadou.

b) koordinuje činnost spolku

c) svolává valnou hromadu

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

e) rozhoduje o přijetí za člena spolku

f) rozhoduje o zrušení členství a to zejména  pro  závažné, nebo opakované porušení stanov spolku, nebo etického kodexu klasického homeopata dle postupu pro vyřizování stížností

6. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení.

7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna  nadpoloviční většina všech jeho členů.

8. Dojde-li v průběhu v období mezi valnými hromadami ke snížení počtu členů výboru, doplňuje se výbor kooptací nového člena z řad členů spolku. Kooptace podléhá schválení nejbližší valnou hromadou.

9. Za spolek jednají prezident, víceprezident a pokladní, každý z nich samostatně, ostatní členové výboru jednají za spolek na základě pověření výboru.

 

Čl. X

Revizní komise

 

1. Revizní komise  je kontrolním  orgánem, který  za svoji  činnost odpovídá  valné hromadě.

2. Revizní komise má nejméně  3 členy.

3. Revizní komise  vykonává dohled  nad hospodařením  sdružení a  upozorňuje    výbor  na  zjištěné  nedostatky  a  podává  návrhy  na  jejich odstranění.    Kontrolu provádí nejméně 1 x ročně.

4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

5. Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku.

Čl. XI

Disciplinární komise

 

postup pro vyřizování stížností

1. Obecná ustanovení

a) Stanovení postupu pro vyřizování stížností je zajišťuje nestranné přezkoumání stížnosti na registrovaného člena ČKKH. ČKKH působí při stížnostech jako prostředník a pomáhá objasňovat vztahy registrovanými homeopaty a jejich klienty a mezi registrovanými homeopaty navzájem. ČKKH uznává, že některé stížnosti mohou být výsledkem nedorozumění.

b)  Členové výboru ČKKH se mohou aktivně zúčastnit oficiálního soudního procesu jako znalci z oboru klasické homeopatie, nebo delegovat do této funkce členy, případně  čestné členy ČKKH.

c)  Stížnost může podat kdokoliv. Stěžovatel, který uvažuje o podání formální stížnosti, se může předem  důvěrně  poradit  s  výborem ČKKH.

d)  Formální stížnost je třeba podat nejpozději do tří let od události, která stížnost vyvolala.

e) Po úvodním šetření následuje udělení trestu nebo je zahájen další proces za účelem vyjasnění a vyřešení situace za přítomnosti obou zúčastněných stran.

2. Tresty

a) Napomenutí je potrestáním ve věci relativně drobné záležitosti,  která nezpůsobila žádné škodlivé následky.

b) Důtka se uděluje za chování silně vybočující z mezí očekávaných od profesionálního homeopata a stížnost proti němu byla shledána oprávněnou, anebo při opakovaní relativně drobných problémů, když člen ignoroval napomenutí.

c) Dočasné vyloučení na dobu nejdéle do dvou roků se uděluje členovi, který se ukázal být nezpůsobilým praktikovat a vyžaduje se jeho další vzdělání nebo za nesprávné chování, které se opakovalo navzdory dřívějším opatřením výboru ČKKH jako je napomenutí nebo důtka.

d) Vyloučení z  členství je mezním opatřením, které se uděluje, jestliže díky hrubé neschopnosti či nesprávnému chování člena není možno dále tolerovat jeho členství v ČKKH.

e)  Tresty musí označovat jaké chování, činnost či opomenutí člena je napomínáno, jaký druh nápravy se vyžaduje a jak bude posuzována délku trvání účinnosti a následky jeho neuposlechnutí. Rozhodnutí o trestu je členovi sděleno písemně. O výsledcích jednání ohledně postupu při projednávání stížností a případném trestu budou písemně spraveny obě strany.

3. Odvolání

a) Proti postupu vyřizování stížností a proti udělenému trestu se člen může odvolat k výboru ČKKH  do 15 dnů od obdržení písemné zprávy. Disciplinární komise zasedne do 3 měsíců od doručení odvolání výboru ČKKH.

b) Disciplinární komise se skládá z 2 členů výboru komory a 3 řádných členů ČKKH vybraných pomocí losu. Disciplinární komise může předvolat obě strany k odvolávacímu jednání.

c)  Odvolání lze podat, jestliže:

(1) se objevil nový důkaz, který v době slyšení nebyl k dispozici

(2) existuje důkaz, že nebyl dodržen správný postup pro vyřizování stížností

(3) člen se domnívá, že s ním bylo při postupu pro vyřizování stížností zacházeno nespravedlivě

d) Kromě písemného prohlášení musí ten, kdo se odvolává, dodat i písemné důkazy, které budou přečteny nebo předány k nahlédnutí všem, kdo se zúčastní anebo jsou zastoupeni v jeho prospěch při odvolacím řízení.

e) V případě, že se obě  strany shodnou na některých nebo všech dokladech či faktech, lze je předložit odvolací komisi jako odsouhlasené informace.

f) Rozhodnutí většiny členů odvolací komise je konečné. Jakékoliv snížení trestu vyžaduje většinový souhlas. Vyrozumění o výsledku odvolání bude písemně oznámeno  oběma zúčastněným stranám.

 

Čl. XII

Financování, majetek a zásady hospodaření

 

1. ČKKH hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) příjmy z přednášek a školení, pořádaných ČKKH

b) dary a příspěvky fyzických i právnických osob

c) příjmy z činnosti při naplňování cílů ČKKH

d) členské příspěvky

3. Z prostředků ČKKH  bude  v souladu s tímto statutem  přispíváno na:

a) úhradu nákladů spojených s činností ČKKH a propagací ČKKH  a jejich cílů

b) úhradu nákladů odborných lektorů pro přednášky a osvětovou činnost

c) náklady na reprezentaci ČKKH

d) náklady na nákup a překlady odborné literatury

4. Za  hospodaření ČKKH odpovídá výbor,  který každoročně předkládá valné  hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

5. Hospodaření  se  uskutečňuje  podle  ročního  rozpočtu schváleného valnou  hromadou.

 

Čl. XIII

Zánik spolku

 

1. ČKKH zaniká:

a) rozhodnutím valné hromady o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem,

b) ostatními způsoby, které určuje zákon

2. Zanikne-li ČKKH  dobrovolným  rozpuštěním,  rozhodne  současně  valná  hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. XIV

Závěrečná ustanovení

 

1.  Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

2. Z rozhodnutí výboru mohou být jmenováni čestní členové ČKKH z osobností na poli klasické homeopatie, kteří souhlasí a podporují cíle spolku. Čestní členové se mohou aktivně zapojit do práce výboru ČKKH.

3. ČKKH  má právo v  souladu s  cíli  své činnosti obracet  se na státní orgány s peticemi.

 

V Brně dne: 21. 3. 2015

Roman Lariš, prezident ČKKH

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena